میز کارمندی و منشی

تهیه‌ی میز کارمندی و میز منشی از واجبات هر شرکتی است. در واقع مراجعینی که به شرکت شما مراجعه می‌کنند اول از همه با میز منشی یا میز کارمند مربوطه مواجه می‌شوند، این میز نه تنها در بازدهی و کار کارمندان و منشی شما تاثیر مهمی دارد بلکه نقش آن در بیان هویت شرکت انکار ناپذیر است. مهم است که اولین چیزی که در شرکت به چشم می‌خورد احساس خوبی در مراجع ایجاد کند.

بیشتر بخوانید