فیلپا

برند فیلپا

فیلپــا‭ ‬تولیدکننــدۀ‭ ‬مبلمــان‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬پارتیشــن،‭ ‬بــرای‭ ‬شــرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬ســازمان‌هایی‭ ‬اسـت‭ ‬کـه‭ ‬طراحـی،‭ ‬اولیـن‭ ‬اولویـت‭ ‬انتخـاب‭ ‬آنهـا‭ ‬اسـت‭. ‬مــا‭ ‬در‭ ‬راســتای‭ ‬پاســخگویی‭ ‬بــه‭ ‬هویــت‭ ‬مســتقل‭ ‬افــراد‭ ‬و‭ ‬ســازمان‌ها‭ ‬تنــوع‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬خانــوادۀ‭ ‬محصـوالت‭ ‬ایجـاد‭ ‬کرده‌ایـم‭ ‬و‭ ‬بـا‭ ‬تولیـد‭ ‬انـواع‭ ‬کاربری‌هـا‭ ‬نیازهـای‭ ‬همه‭ ‬جانبـۀ‭ ‬شـما‭ ‬را‭ ‬پوشـش‭ ‬می‌دهیــم‭. ‬مــا‭ ‬در‭ ‬نظــر‭ ‬داریــم‭ ‬ضمــن‭ ‬حفــظ‭ ‬تنــوع‭ ‬بــالای‭ ‬ســری‭ ‬محصــولات،‭ ‬تجهیــزات‭ ‬ویــژه‭ ‬و‭ ‬هوشــمند‭ ‬میزهـا‭ ‬و‭ ‬پارتیشـن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نیـز‭ ‬افزایـش‭ ‬دهیـم،‭ ‬تـا‭ ‬بتوانیـم‭ ‬به‭ ‬روزتریـن‭ ‬امکانـات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیـار‭ ‬شـما‭ ‬قـرار‭ ‬دهیـم‭. ‬طراحــی‭ ‬محصــولات‭ ‬بــا‭ ‬هویتــی‭ ‬منحصربه‭ ‬فــرد‭ ‬بــا‭ ‬توجــه‭ ‬بــه‭ ‬طراحــی‭ ‬روز‭ ‬دنیــا‭ ‬و‭ ‬حفــظ‭ ‬و‭ ‬افزایــش‭ ‬کیفیــت‭ ‬محصــولات‭ ‬مهم‌تریــن‭ ‬ماموریــت‭ ‬مــا‭ ‬اســت‭.‬

دکوریار از سال ۱۴۰۰ محصولات برند فیلپا را عرضه میکند و هدف عرضه این محصولات ایجاد فضای کاربردی تر برای کسب و کار شماست . در حقیقت اگر نیاز به میز های اداری میز های کارمندی میز های مدیریتی و کتابخانه دارید میتوانید رو برند فیلپا حساب خوبی باز کنید همچنین مجموعه دکوریار این امکان را دارد که شما به صورت تخصصی مشاوره دریافت کنید .